Dane a poplatky
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 7595     tlačiť   Tlač

Dane a poplatky

          
 Správa daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov :

                                 danove@rajecke-teplice.sk
                                 tel.:    041 509 90 63    
                                 Mestský úrad,1.poschodie,č.dv.:72

Tlačivá

   
   
    Daň za psa
    Daň z nehnuteľností
    Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    Daň za užívanie verejného priestranstva
  
  
  
  
 Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s preukazom ZŤP.


Potrebujete tlačivo: www.rajecke-teplice.sk/tlaciva/V.dan_za_psa.pdf


Upozornenie: Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 
    Daň z nehnuteľností
Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN o dani z nehnuteľnosti. Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností, je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.


Potrebné doklady

    Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO
    Daň z pozemkov:
        doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
    Daň zo stavieb:
        doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)
    Daň z bytov:
        doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
    Občiansky preukaz


Vybavuje:
Správa daní a poplatkov

Kontakt:
Tel.: 041/5099063

Doba vybavenia:

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).


Poplatok:

    Daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a daň za psa vyrubí správca dane rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk.
    V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel
    Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.   
   
      Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný rok majú povinnosť podať do 31.01. bežného roka všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť , nachádzajúcu sa na území Mesta Rajecké Teplice, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy, ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území Mesta Rajecké Teplice. Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti.

Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

    Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
    Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby
    Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby
    Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    Občiansky preukaz
    Živnostenský list


Vybavuje:
Správa daní a poplatkov. správne oddelenie

Kontakt:
Tel.: 041/5099063.5099064

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Poplatok:

    Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk.
    V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel
    Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.


  Daň za užívanie verejného priestranstva

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:

    ambulantný predaj
    reklamné akcie
    lešenia, skládky
    stavebné zariadenia
    trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

Žiadateľ, ktorý požiada Mesto Rajecké Teplice o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva, je povinný uhradiť miestny poplatok. Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva, jeho výšku vymedzuje VZN o miestnych daniach.

Potrebné doklady

    Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva


Vybavuje:
Správa daní a poplatkov

Kontakt:
Tel.: 041/5099063

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    podľa VZN o miestnych daniach


Súvisiace odkazy: Matrika, Evidencia obyvateľstva, Predaj a prenájom majetku mesta, Stavebný poriadok, Územné a stavebné konanie, Pokladňa MsÚ, Osvedčovanie listín a podpisov, Sťažnosti,