Evidencia obyvateľstva
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 6912     tlačiť   Tlač

Evidencia obyvateľstva

Matrika,evidencia obyvateľstva: matrika@rajecke-teplice.sk

                                               tel.: 041 509 90 67

                                               Metský úrad,1.poschodie, č.dverí: 56

 

 Tlačivá    Prihlásenie na trvalý pobyt
    Prihlásenie na prechodný pobyt
    Prehlásenie pobytu v rámci mesta
    Odhlásenie pobytu
    Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
    Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
    Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

 

 

 Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( použiteľný na právne úkony )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Oznámenie o uzavretí manželstva
    U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
Matrika - evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/509 90 67

Doba vybavenia:
pri splnení podmienok zákona - na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 5 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ

 

  Prihlásenie na prechodný pobyt


Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. ( max.5 rokov ).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania ( vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu ), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Oznámenie o uzavretí manželstva
    U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
Matrika - evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/509 90 67

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
   Prehlásenie pobytu v rámci mesta


Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta .

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Oznámenie o uzavretí manželstva
    U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ( nemusí byť použiteľný na právne úkony )

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje:
Evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
 Odhlásenie pobytu


Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )


Vybavuje:
Matrika - evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041 5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
    Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte
Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie


Vybavuje:
Matrika - evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
    Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví príslušný Mestský úrad.

Potrebné doklady


    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Rodný list dieťaťa


Vybavuje:
Evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/5099067


Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
    Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov


Voličský / hlasovací preukaz vystaví Mestský úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb / referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským/hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

    Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
    Občan v zastúpení predloží splnomocnenie


Vybavuje:
Matrika - evidencia obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    bez poplatku

 

 


Súvisiace odkazy: Matrika, Dane a poplatky, Predaj a prenájom majetku mesta, Stavebný poriadok, Územné a stavebné konanie, Pokladňa MsÚ, Osvedčovanie listín a podpisov, Sťažnosti,