Hlavný kontrolór
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 06.10.2014     Počet zobrazení: 5222     tlačiť   Tlač

Hlavný kontrolór

Ing. Marta Hucíková, hlavný kontrolór

Ing. Marta Hucíková, hlavný kontrolór
schválená na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Rajeckých Tepliciach, konanom 11.12.2014 na funkčné obdobie od 22.12.2014 do 21.12.2020
kontakt:
tel: 041 5099060
kontrolor@rajecke-teplice.sk

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017

Návrh plánku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,

predkladá:

 •raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

 •správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom        zasadnutí,

 •mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60   dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva:

odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v MsZ,

spolupracuje: so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu   zo   štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje:

 •kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a    nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto  užíva podľa osobitných predpisov,

 •kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,

 •kontrolu vybavovania sťažností a petícií,

 •kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,

 •kontrolu plnenia uznesení MsZ,

 •kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,

 koordinuje:

 -kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a   petícií,

 -vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,

 -prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly   a      sťažností, vybavuje:

 -sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

 je povinný:

 -vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,

 zodpovedá:

 - za plnenie úloh  hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu.

 Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Smernice, Štatút mesta, Legislatíva, Zástupca primátora, Schválené projekty,