Kultúrne pamiatky Rajeckej doliny
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 09.10.2014     Počet zobrazení: 9379     tlačiť   Tlač

Kultúrne pamiatky Rajeckej doliny

Lietavský hrad

Hrad bol postavený v 1. pol. 13. storočia na vrchu Cibulník v nadmorskej výške 635 m n.m. medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná. Jeho zrúcaniny sú považované za najrozsiahlejšie na Slovensku, pričom samotný hrad bol pravdepodobne rozlohou druhý najväčší. Strmé a neprístupné skaliská odjakživa chránili Lietavský hrad pred nájazdmi zo severnej a východnej strany. V stredoveku sa považoval za nedobytný a do jeho panstva patrilo 35 obcí (aj z Rajeckej doliny).


Rímsko-katolícky kostol vo Višňovom

Obec Višňové sa prvýkrát spomína v roku 1393. V stredoveku patrila pod Lietavské panstvo. Medzi rokmi 1980-1991 bola súčasťou mesta Žilina. Od 19. storočia sa Višňové stáva významným mariánskym pútnickým centrom. Tisíce pútnikov prichádzajú každý rok pokloniť sa višňovskej Panne Márii v prvý júlový víkend. Táto tradícia pramení v dávnej minulosti a siaha prakticky až do 17. storočia. Už v tom období sa ľudia schádzali vo Višňovom, aby si uctili Bohorodičku. Predstavuje sochu sediacej Panny Márie, ktorá kŕmi svojho malého synčeka, Ježiša. Autor tejto sochy je neznámy, ale traduje sa, že to bol istý ranobarokový sochársky majster značne ovplyvnený gotikou. Prosby, útechu, pomoc a milosť tu nenachádzali len poddaní vtedajšieho Lietavského panstva, ale aj okolitá nižšia šľachta, čo znamená istým spôsobom zblíženie týchto dvoch stavov. 


Zrúcanina gotického kostola v Stránskom

Gotický kostol pochádza zo 14. storočia, pričom samotná výstavba započala v roku 1368 povolením ostrihomského arcibiskupa. Potreba kostolíka sa zdôvodňovala tým, že miestne obyvateľstvo malo príliš ďaleko dochádzať na bohoslužby do kostola v Rajci hlavne kvôli zime, dažďu a niekedy aj povodniam. V 15. storočí došlo k viacerým úpravám – veriaci spevnili múry a vstavali gotické okná.
Starobylý kostol, v minulosti zasvätený sv. Helene, sa nachádza na hornom konci obce, po pravej strane cesty smerom na križovatku s Kuneradom, Konskou a Rajeckými Teplicami. V minulosti stál teda nad dedinou. Obklopoval ho oplotený cintorín, ktorý sa využíva až do dnešných čias. S cieľom stabilizovať kostolík prišli ľudia s myšlienkou spevniť ho podpornými múrmi. Zvyšky týchto bočných múrov možno badať dodnes. 


Kuneradský zámok

Gróf Ballestrém, jedna z najvplyvnejších osobností obdobia pred 1. svetovou vojnou, dal postaviť zámok v ústí Svitačovej doliny za obcou Kunerad. Stavba sa realizovala v období rokov 1914-1916 a predstavuje vtedajšiu modernú secesnú budovu, ktorá čerpala inšpiráciu v súdobej francúzskej architektúre. Biele múry, terasy, exteriérové schodiská, arkády a vežičky spolu s kontrastnou červenou strechou oživujú toto bývalé lovecké sídlo. Vysoké strechy s vikiermi a prevýšeným stredom pripomínajú akoby gotický vplyv. Zariadenie interiéru kopírovalo jeho vonkajšie prvky. V minulosti zámok disponoval aj vlastnou vodnou elektrárňou. Pri budove sa nachádza aj malý vodopád vytvorený odpadovou vodou z turbíny ako pozostatok tohto technického riešenia sebestačnosti. Kuneradský zámok bol vybavený komfortne a vtedajším najmodernejším zariadením.V roku 2010 požiar zničil strechu zámku. 


Renesančná radnica v Rajci

Bola postavená v 16. storočí. Stojí uprostred štvorcového námestia, okolo ktorého stoja barokové a klasicistické meštianske domy zo 17. a 19. storočia. Otvorené arkády slúžili ako trhovisko. Na poschodí boli administratívne miestnosti mestskej rady. Pri rekonštrukcii v roku 1992 boli arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň.


Mestské múzeum v Rajci

Múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a má regionálny charakter. Zhromažďuje zbierky prírodovedné, historické a etnografické. Zbernou oblasťou je Rajecká dolina od obce Poluvsie po Čičmany. Múzeum sídli v renesančnej budove bývalého pivovarského domu, ktorý bol v roku 1993 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Prírodovedná expozícia dokumentuje geológiu, faunu a flóru Rajeckej doliny s dôrazom na špecifiká regiónu. Medzi najvzácnejšie exponáty patrí listina Márie Terézie z roku 1749, ktorou oslobodila Rajčanov od platenia mýta v celom Uhorsku. Národopisná expozícia približuje remeselnícke tradície v Rajeckej doline, osobitne rezbárstvo, garbiarstvo a kožušníctvo. Súčasťou expozície je rajecká meštianska izba zo začiatku 20. storočia. V budove múzea je malá galéria, kde sa konajú krátkodobé, tématicky zamerané výstavy. Súčasťou múzea je remeselnícka dielňa s praktickými ukážkami výroby textilných výrobkov, výrobkov z prútia, slamy, šúpolia, kože a pod.


Kostol sv. Ladislava v Rajci

Farský rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava sa nachádza v strede mesta Rajec. Návštevník ho nemôže minúť, lebo stojí hneď vedľa hlavnej cesty zo Žiliny do Prievidze. Patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie architektonické dedičstvo minulosti. Prvé zmienky o tejto gotickej svätyni môžeme pozorovať už v 14. storočí, presnejšie v roku 1368. Pôvodne jednoloďový kostolík si do dnešných dní zachoval len malú časť svojho charakteru, keďže bol niekoľkokrát prestavaný. Konkrétne ide o spodnú časť veže zaklenutej valenou klenbou.
Spolu s čiastočne zachovaným obvodovým murivom to uzatvára západný lomený ranogotický portál. Tento nádherný neskorogotický portál, situovaný na južnej strane kostola, pochádza z 15. storočia. Nakoniec, v 17. storočí došlo k poslednej významnej prestavbe, pričom okolo pôvodného základového múru bol vystavaný kamenný trojloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom. 18. storočie znamená pre architektonický vývoj kostola barokový charakter.
Oltárny obraz z 18. storočia znázorňuje sv. Ladislava kľačiaceho pred Matkou Božou. Bol vytvorený známym maliarom, pôvodom z talianskej rodiny usadenej v Salzburgu, Jozefom Zanussim.


Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej

Kostol narodenia Panny Márie predstavuje významné pútnické miesto severozápadného Slovenska. Neogotický farský rímsko-katolícky kostol pochádza z roku 1866, aj keď jeho pôvod siaha až do začiatku 14. storočia. Z tohto obdobia sa zachovalo len presbytérium s relatívne zachovalými zvyškami gotických fresiek, ktoré lemujú aj celé presbytérium zaniknutého kostola, ktorý bol zasvätený MÁRII KRÁĽOVNEJ ANJELOV (zbúraný 1866). Čiastočne sú pokryté neskoršími farebnými vrstvami. Vzácne nástenné maľby tak znamenajú významnú kultúrno-historickú pamiatku reprezentujúcu monumentálnu maľbu.
7. septembra 2002 získal Kostol narodenia Panny Márie status „Basilica Minor“, a to vďaka dlhotrvajúcej tradícii uctievania Matky Ježišovej pútnikmi z celého Slovenska. Túto žiadosť tlmočil ešte v roku 1994 Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec. Rajecká Lesná sa zaraďuje medzi popredné pútnické miesta národného významu. Mariánska úcta charakterizuje toto religiózne miesto prakticky od 15. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj Milostivá socha Panny Márie Friwaldskej.
Hlavné púte sa každoročne konajú na cirkevný sviatok Narodenia Panny Márie (8. september – hlavná púť), na hody, vo sviatok Najsvätejšej Trojice (jún) a vo sviatok sv. Anny. V Bazilike ako pápežskom chráme sa má podľa cirkevnej tradície umiestniť napr. znak Svätého Otca alebo aj znak Apoštolského stolca. Pápežský znak (skrížené kľúče) je možné používať na zástavách, na rúchach a na pečati Baziliky.


Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej

Ručne vyrezávaný. Drevený. Originálny a jedinečný. Táto technická a zároveň umelecká pamiatka si zaslúži ešte viac prívlastkov. Ide o najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete a to priamo v jednej z najrozsiahlejších obcí Rajeckej doliny. Dielo je úžasné nielen svojim stvárnením, ale predovšetkým veľkosťou.
Tento unikát, pohyblivý betlehem je situovaný v pútnickom areáli okolo Baziliky Narodenia Panny Márie. Nachádza sa priamo v Dome Božieho Narodenia. Drevený mechanický betlehem vyrezal počas 15 rokov svojho života rezbársky majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc. Prvýkrát sa s ním mohla široká verejnosť zoznámiť na oficiálnom sprístupnení v deň otvorenia 26. novembra 1995.
V ten deň betlehem slávnostne otvoril a aj požehnal nitriansky diecézny biskup Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec. Majster Pekara však toto veľkolepé dielo úplne dokončil až v roku 2000.


Kalvária a Lurdská kaplnka v Rajeckej Lesnej

Približne 500 m od Baziliky Narodenia Panny Márie a Domu Božieho Narodenia so Slovenským Betlehemom možno navštíviť Frivaldskú kalváriu. Zahŕňa 14 malých kaplniek – zastavení posledného utrpenia Pána Ježiša – pri ceste širokým chodníkom na kopec Kalvária. Na vrchu sa týči Kostol Nanebovstúpenia Pána a pred ním kríž Ježišovho ukrižovania. Mnohokrát počas roka sa veriaci nielen z rajeckého dekanátu stretávajú na tomto mieste za účelom prehĺbenia svojho vzťahu k Bohu. Je to skutočne mystické miesto zasadené do javorového lesíka, ktorý umocňuje pocity a zintenzívňuje meditáciu.


Čičmany

Táto rázovitá, malebná podhorská obec leží na samom konci okresu Žilina a predstavuje hraničné územie okresu. Okrem žilinského okresu sa tu stretávajú okresy Prievidza, Považská Bystrica a Ilava. Znamená taktiež najvyššie položenú obec v okrese, s nadmorskou výškou 655 m n.m. Naviac, dedinka leží takmer pri prameni rieky Rajčianka, ktorá vytvára akúsi hlavnú os Rajeckej doliny.
Ide o Čičmiansku dolinu, zníženinu, ktorá priamo nadväzuje na juhovýchodný záver pomerne rozsiahlej Rajeckej doliny. Po nedávnom novom cirkevno-administratívnom členení patrí obec nie do novozaloženej Žilinskej diecézy, ale ostala v Nitrianskej. Na rozdiel od faktu, že obec leží v okrese Žilina.


Súvisiace odkazy: Prírodné pamiatky, Bedeker Rajecká dolina,