Matrika
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 12388     tlačiť   Tlač

Matrika

Matrika: matrika@rajecke-teplice.sk

             tel.: 041 509 90 67

             Metský úrad,1.poschodie, č.dverí: 56

 Tlačivá

Zápis narodenia do matriky
    Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
    Uzatvorenie manželstva
    Zápis úmrtia do matriky
    Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu
    Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
    Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva    Zápis narodenia do matriky
Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady

Dieťa narodené v platnom manželstve:

    občiansky preukaz rodičov
    sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:


    občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

    právoplatný rozsudok o rozvode
    občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

    úmrtný list zosnulého manžela
    občiansky preukaz


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
    bez poplatku
   
   
   
   
Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

    Občiansky preukaz matky a otca
    Rozsudok o rozvode matky ( ak je rozvedená )


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
    bez poplatku
   
   
   
   
Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Krupine sa sobáše konajú v sobášnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

    Žiadosť o uzatvorenie manželstva ( tlačivo Vám poskytne Matričný úrad )
    Rodný list obidvoch snúbencov
    Občianske preukazy obidvoch snúbencov
    Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
    Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
    V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
        rodný list
        doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
        doklad o štátnom občianstve
        doklad o pobyte
        potvrdenie o osobnom stave
        úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,

právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
        doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
    Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
    Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
    Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v rámci matričného obvodu (Rajecké Teplice,Kunerad,Konská,Stránske,Kamenná Poruba,Zbýňov)
    Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66,39 €
    Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,97 €
    Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 €

Uzatvorenie manželstva mimo sobášnej siene 66 EUR + miestny poplatok 150 EUR


    Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ

  
 Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

    List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
    Občiansky preukaz zomrelého


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    bez poplatku
   
   
   
   
    Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

    Občiansky preukaz


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
   
 Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

    Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
    Právoplatné súdne rozhodnutie
    Zmena alebo oprava rodného čísla


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:

    návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom
    poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
   
   
 Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

    Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
    Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
    Sobášny list
    Občiansky preukaz


Vybavuje:
Matrika

Kontakt:
Tel.: 041/5099067

Doba vybavenia:
1 mesiac

Poplatok:

    bez poplatku


Súvisiace odkazy: Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Predaj a prenájom majetku mesta, Stavebný poriadok, Územné a stavebné konanie, Pokladňa MsÚ, Osvedčovanie listín a podpisov, Sťažnosti,