Mestská polícia
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 26.07.2011     Počet zobrazení: 14027     tlačiť   Tlač

Mestská polícia

náčelník MP: Ing. Ján VALÚCH

príslušník MP: 
Marian MACHUT

tel.:
 
041 509 90 66
mobil: 0918 615 253 
e-mail:  mestskapolicia@rajecke-teplice.sk

Základné úlohy Mestskej polície (podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov):

 

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

 

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia mesta Rajecké Teplice patrí do úseku primátora.

 

 

 


Súvisiace odkazy: Tlačivá, Kultúra, Pracovné miesta, Mestský úrad, Školy a vzdelávanie, Krízové situácie, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Otázky a odpovede, Časopis mesta Rajecké Teplice, Všeobecne záväzné nariadenia, Kronika mesta, Životné prostredie,