Osvedčovanie
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 6675     tlačiť   Tlač

Osvedčovanie

Vybavuje:

Matrika: matrika@rajecke-teplice.sk

             tel.: 041 509 90 67

             Metský úrad,1.poschodie, č.dverí: 56

 Tlačivá

 

     
   Osvedčovanie listín a podpisov
    Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
   
     
        
 Osvedčovanie listín a podpisov
Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na Matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom alebo pasom.

Potrebné doklady

    Občiansky preukaz alebo pas
    Originál listiny
    Čestné vyhlásenie


Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:

    za overenie 1 podpisu 0,50 € + 100% pri zvýšenej obtiažnosti (zmluvy a pod.)
    za osvedčenie listín za každú stranu 1,50 €
    poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
   
     Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov je možné podať na Mestskom úrade - matrika. Zamestnanec overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

Potrebné doklady

    Občiansky preukaz alebo pas
    Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne Msú)

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:

    kolok v hodnote 3,00 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
    manipulačný poplatok 1,50 € platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ


Súvisiace odkazy: Matrika, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Predaj a prenájom majetku mesta, Stavebný poriadok, Územné a stavebné konanie, Pokladňa MsÚ, Sťažnosti,