Prednosta mestského úradu
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 04.08.2011     Počet zobrazení: 11315     tlačiť   Tlač

Prednosta mestského úradu

Ing. Miroslav Mikula

tel.: 041 509 90 62, 0905 214 935
e-mail: prednosta@rajecke-teplice.sk


  • je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta
  • vedie a organizuje prácu mestského úradu a zodpovedá za jeho činnosť primátorovi

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

  • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, štatútom mesta Rajecké Teplice alebo organizačným poriadkom
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou

Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Kontakty zamestnancov MsÚ, Štruktúra mestského úradu, Organizačný poriadok MsÚ, Organizačná schéma MsÚ v Raj.Tepliciach,