Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 15.06.2012     Počet zobrazení: 7757     tlačiť   Tlač

Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké TeplicePrevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice


Športoviská:   Minifutbalové ihrisko
                    Bikrosová dráha


Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 15.6.2012                                                                    RNDr. Peter Dobeš
 V Rajeckých Tepliciach 15.6.2012                    primátor mesta
                                   Obsah

1.    Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
2.    Účel
3.    Definícia, charakteristika telovýchovného zariadenia
4.    Prevádzka športového ihriska
5.    Prenájom ihriska
6.    Povinnosti športovcov, nájomcov
7.    Povinnosti správcu ihriska
8.    Tiesňové volania
9.    Osobitné ustanovenia
10.  Záverečné ustanovenia

 


1.    Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi

Vlastník zariadenia :             Mesto Rajecké Teplice
IČO:                      00321591
Osoby zodpovedné za prevádzku:       
Správca:                   p.Bohiník               
Kontakt:                   0904263631

2.    Účel

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s §22 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa v športovom  areáli aj s povinnosťami mesta Rajecké Teplice, ktoré je vlastníkom športového areálu.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa  nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť v areáli.

3.    Definícia a charakteristika telovýchovného zariadenia

Športový areál mesta Rajecké Teplice  sa nachádza na parc. č. 410/1  KNC v areáli ZŠ v  k.ú. Rajecké Teplice. Areál slúži na prevádzkovanie športových aktivít žiakov športovej a širokej verejnosti.
Športový areál sa na účely prevádzkového poriadku je :
-    nekryté minifutbalové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi vo výške 1m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3m nad mantinelmi na krátkych stranách ihriska o rozmere 33x18m,  2ks  hliníkových futbalových bránok zabudovaných v mantinelovom systéme
-    bikrosová dráha dĺžka je 300m, skladá sa so štartovacieho ostrovčeka a štartovacej zariadenia.
Športový areál poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre žiakov vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova. V mimo vyučovacom čase pre činnosť športových záujmových krúžkov školy, mládežníckych športových klubov, nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby.

4.    Prevádzka športového areálu

Minifutbalové ihrisko
V pracovné dni :
8.00 h – 16.00 h   - pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ Rajecké Teplice
16.30 h – 22.00 h - pre potreby športových organizácií v obci. V prípade nevyužitia ihriska športovými organizáciami, je možnosť prenájmu pre verejnosť.
V dňoch pracovného voľna a sviatkov:
8.00 h– 22.00 h - pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne

Bikrosová dráha
V pracovné dni:
8.00 h – 22.00 h – pre verejnosť, školský krúžok,  športové kluby amatérske i profesionálne

O výnimku v prevádzkovom čase športového areálu je potrebé požiadať Mesto Rajecké Teplice.

5.    Prenájom ihriska

 V športovom areáli je možné prenajať len minifutbalové ihrisko pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase, na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti.

Bezplatný prenájom:
-    Pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v meste  Rajecké Teplice
-    Pre tréningovú činnosť členov TJ-VTJ Rajecké Teplice – Konská

Sadzba za prenájom je 10 EUR/h

6.    Povinnosti športovcov, nájomcov

Minifutbalové ihrisko
-    Každý užívateľ minifutbalového ihriska osobne zodpovedá za udržiavanie čistoty na ploche ihriska
-    Vstupovať na ihrisko sa smie výhradne len v športovej obuvi s umelohmotnou podrážkou s hladkou plochou
-    Na minifutbalovom ihrisku je zakázané hrať hokej
-     Je zakázané vstupovať na ihrisko v kopačkách, vibramách alebo inej nešportovej obuvi.
-    Užívateľ je povinný odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz
-     Je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá, - za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska
-    Dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu


Bikrosová dráha
-    Každý užívateľ bikrosovej dráhy osobne zodpovedá za udržanie čistoty v priestoroch celého areálu dráhy t.j. dráha a zázemie pre jazdcov
-    Vstupovať na dráhu sa smie len v povinnej výstroji t.j. prilba na hlavu, rukavice, dlhé nohavice, odporúčame aj chrániče ostatných častí tela
-    Vstup na dráhu je na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu mesto nezodpovedá za prípadné úrazy
-    Osobám mladším ako 15 rokov je vstup na dráhu povolený len v sprievode dospelej osoby

V celom športovom areáli sú športovci, nájomcovia povinní:
-    Prísne dodržiavať zákaz fajčiť, požívať alkoholické alebo omamné látky
-    Dodržiavať pokyny správcu ihriska
-    Dodržiavať pravidlá BOZP

7.    Povinnosti správcu ihriska

-    Odomykať a uzatvárať športový areál
-    Úzko spolupracovať s pracovníkmi MsÚ Rajecké Teplice a riaditeľom školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku športového areálu, ako i verejného poriadku
-    Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP
-    V prípade prítomnosti a vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby
-    Viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách
-    Bezodkladne informovať primátora mesta  o vzniknutých škodách na majetku mesta
-    Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť
-    Starať sa o čistotu okolia športového areálu


Minifutbalové ihrisko
-    Raz ročne utiahnuť skrutky na stĺpikoch
-    Raz ročne doplniť plochu pieskom, tak aby bol 2mm pod horným povrchom vlákien umelého trávnika (predpísaný je kremičitý piesok ŠH 31 BB zlievarenský sušený, zrnitosť 0,3-1,0 mm)
-    Raz týždenne je nutné trávnik prečesať ťažkou kefou
-    Po skončení zimného obdobia je nutné povrch trávnika 4x prevalcovať, tak aby bol povrch v ideálnej rovinne

Bikrosová dráha
-    Zabezpečiť kosenie dráhy ako aj zázemia pre jazdcov
-    Polievať bikrosovú dráhu v období sucha


Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný

Vstupom do športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
Zodpovedný za správu areálu ihriska : Mesto Rajecké Teplice
Údržba a prevádzka športového areálu: správca určený primátorom mesta      .....................................


8.    Tiesňové volania
 
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 - tiesňové volanie
150 - hasičská a záchranná služba
155 - záchranná zdravotnícka služba
158 -polícia
0918 615 253 – Mestská polícia


9.    Osobitné ustanovenia
-    Právnickej osobe ktorá poruší tento prevádzkový poriadok môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 60 EUR.  Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy k porušeniu došlo, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženia pokuty
-    Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 30 EUR.

10.    Záverečné ustanovenia
-    Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva, príslušníci mestskej polície alebo poverený zamestnanec mestského úradu.
-    Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov
-    Tento Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice je platný jeho schválením
na  X. zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 06. 2012 Uznesením č.31/2012 a je účinný
od 15.6.2012V Rajeckých Tepliciach 15.6.2012                    RNDr. Peter Dobeš


Súvisiace odkazy: Šachový klub, Futbal,