Primátor mesta
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 25.07.2011     Počet zobrazení: 16323     tlačiť   Tlač

Primátor mesta

Mgr.Katarína Hollá

Mgr.Katarína Hollá 
primátorka mesta

tel.:      041 509 90 60

fax:      041 509 90 61

e-mail: 

primator@rajecke-teplice.sk

Sekretariát primátora mesta
e-mail:  

sekretariat@rajecke-teplice.sk


Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý

a) priamo riadi

- zástupcu primátora,
- prednostu,
- náčelníka mestskej polície,
- riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,

b) schvaľuje

- vnútorné riadené dokumenty,
- platové náležitosti zamestnancov,
- iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
- pracovné náplne pracovníkov

c) rozhoduje

- vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
- o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
- o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,

d) predkladá

- mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,

e) vydáva

- riadiace akty,
- štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,

f) vykonáva

- obecnú správu,
- hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

g) uzatvára

- pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

k) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve


Súvisiace odkazy: Základné údaje, Smernice, Hlavný kontrolór, Štatút mesta, Legislatíva, Zástupca primátora, Schválené projekty,