Postup pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 22.02.2016     Počet zobrazení: 1315     tlačiť   Tlač

Postup pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie

postup podania žiadosti

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto Rajecké Teplice k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného pôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Mesto Rajecké Teplice je podľa §2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

- ktorej povinnej osobe je určená ( Mesto Rajecké Teplice),

- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

- adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo spoločnosti,

- ktorých informácií sa žiadosť týka,

- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto bezdokladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:

- písomne: - ako poštovú zásielku na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Mestský úrad,

                                                             Nám. SNP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice

- osobným doručením do podateľne MsÚ počas úradných hodín - č. dverí 63 1. posch.

- ústne: v pracovných dňoch počas úradných hodín MsÚ do podateľne na č. dverí 63, 1. posch. alebo u ktoréhokoľvek zamestnanca MsÚ

- faxom na č. 041/ 509 90 61

- elektronickou poštou na adresu sekretariat@rajecke-teplice.sk alebo podatelna@rajecke-teplice.sk

- alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti, a informácie, ktoré je možné subsumovať podľa § 11 ods. 1 zákona.


Súvisiace odkazy: Sadzobník správnych poplatkov, Žiadosť o sprístupnenie informácií, Smernica č. 1/2015,