Stavebný poriadok
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 6840     tlačiť   Tlač

Stavebný poriadok

     
       Referát pre územný plán a stavebný poriadok

           vystavba@rajecke-teplice.sk
           vystavba1@rajecke-teplice.sk

           tel.:    041 509 90 65    
           tel.:    041 509 90 63          
     
           Mestský úrad,1.poschodie,č.dv.: 59 a 71

Tlačivá


     
   Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
    Ohlásenie udržiavacích prác
    Ohlásenie drobnej stavby
    Ohlásenie stavebných úprav  Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta, je nutné povolenie:

- pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom
- ak sa umiestňujú na miestnych komunikáciách a nie sú pevne spojené s pozemkom, ale iba voľne položené resp. fixované


Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady

    Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
    Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení
    Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
    - situáciu osadenia
    - technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
    - výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
    - pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt
    Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
    Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
    Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili


Vybavuje:
Oddelenie výstavby 1

Kontakt:
Tel.: 041/509 90 63
e-mail: vystavba1@rajecke-teplice.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:


   Ohlásenie udržiavacích prác
Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia Mestskému úradu.

Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak Mestský úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady

    Ohlásenie udržiavacích prác
    Technický popis
    Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
    Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
    Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
    Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii


Doba vybavenia:
do 30 dní od podania hlásenia

Poplatok: bez poplatku

     Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Mestskému úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Mestského úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

    Ohlásenie drobnej stavby
    Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
    Doklad o vlastníctve
    Vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti
    Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
    Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby


Doba vybavenia:
do 30 dní od podania hlásenia

Poplatok: bez poplatku

 Ohlásenie stavebných úprav
Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Mestskému úradu.

Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Mestského úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady

    Ohlásenie stavebných úprav
    Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
    Zjednodušená projektová dokumentácia
    Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
    Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
    Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezerváciiDoba vybavenia:
do 30 dní od podania hlásenia

Poplatok: bez poplatku


Súvisiace odkazy: Matrika, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Predaj a prenájom majetku mesta, Územné a stavebné konanie, Pokladňa MsÚ, Osvedčovanie listín a podpisov, Sťažnosti,