Stavebný úrad
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 15.10.2014     Počet zobrazení: 6474     tlačiť   Tlač

Stavebný úrad

 

2016

Oznámenie o zvolaní dodatočného stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania na stavbu: "Prestavba a rekonštrukcia rodinného domue - 1 b.j. súpisné číslo 117" pre stavebníka Ľuboš Knapec a Anna Knapcová, bytom: Považská Bystrica

 

2015

1.12.2015 - 15.12.2015 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

(SSE-D, a.s. - Rajecké Teplice - Bohúňová - zahustenie TS Bohúňov)

16.11.2015 - 2.12.2015 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

(SSE-D, a.s. - Rozšírenie NNK pre IBV Pán, Janura, Ponechal)

3.9.2015 - 17.9.2015

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - verejná vyhlážška - Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu - Rajecké Teplice, rozšírenie splaškovej kanalizácie - II. etapa a stavbu Rajecké Teplice, rozšírenie splaškovej kanalizácie - I. etapa - predĺženie termínu dokončenia stavby do 30.9.2017.

Oznámenie

14.8.2015 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného, stavebného konania a nariadenie ústneho konania

(Ľubomír Piala, Katarína Pialová - Novostavba rodinného domu - 1 b.j. + prípojky inžnierskych sietí a žumpa)

19.6.2015 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení termínu dokončenia stavby

(Ing. Štefan Rafa - Rekreačná chata súp. č. 1007 - prístavba a stav. úpravy)

15.6.2015 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

(SSE-D, a.s. - Rajecké Teplice - Bohúňová - zahustenie TS Bohúňov)

8.6.2015 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie

(Matúš Zmrhala - Rodinný dom 1 bytová jednotka + prípojky inžinierskych sietí)

22.5.2015 - Verejná vyhláška - Oznámenie o zvolaní dodatočného stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

(Matúš Zmrhala - Rodinný dom 1 bytová jednotka + prípojky inžinierskych sietí)

18.5.2015 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

(Vladimír Tkáčik a Jana Tkáčiková - Rodinný dom - 1 bytová jednotka + prípojky inžinierskych sietí)

1.4.2015 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

(SSE-D, a.s. - Rajecké Teplice - Bohúňová - zahustenie TS Bohúňov)

13.03-2015 - Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

(Janka Kavecká, IČO 44103735 - Záhradníctvo Kavecký, Rajecké Teplice)

12.03.2015 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného, stavebného konania a nariadenie ústneho konania

(Matúš Zmrhala - Rodinný dom 1 bytová jednotka + prípojky inžinierskych sietí)

24.02.2015 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

(SSE-D,a.s. - Rajecké Teplice - Bohúňová - zahustenie TS Bohúňov)

29.01.2015 - Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 9 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice

2014

19.12.2014 - Verejná vyhláška o povinnosti vykonať archeologický výskum "Aquapark Kamenná poruba"

7.11.2014 Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Zmena a doplnok č. 9

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 9 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice - pre orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby podľa rozdeľovníka

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 9 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice - pre občanov, fyzické a právnické osoby

Textová časť - zadanie

Grafická časť:

1. Výkres širších vzťahov

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

4.A Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo

4.B Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie

5. Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

6. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

24.10.2014 - Rozhodnutie o umiestnení stavby DGB consult s.r.o.

06.10.2014 - Začatie územ.konania DGB consult,s.r.o. - Penzión s wellness

 


Súvisiace odkazy: Všeobecne záväzné nariadenia, Ponuka majetku, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Matrika, Odd.životného prostredia, Ekonomický referát, Daňové oddelenie, Úradná tabuľa, Verejné obstarávanie, Výberové konania na prac.pozície,