Tlačivá na stiahnutie
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 03.08.2011     Počet zobrazení: 17577     tlačiť   Tlač

Tlačivá na stiahnutie

 

Samostatný finančný referát

FO - PO: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje -  FO, PO

V. oddiel - priznanie k dani za psa

Žiadosť o oslobodenie od dane za psa

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti FO, PO

Hlásenie o počte ubytovaných

Ohlásenie vzniku alebo zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za KO

Žiadosť o umiestnenie prevádzky a povolenie prevádzkového času

Žiadosť o vývoz komunálneho odpadu

Žiadosť o pridelenie smetnej nádoby

Žiadosť o výmenu smetnej nádoby

Žiadosť o zabratie verejného priestranstva

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

Referát pre územný plán a stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavbyOhlásenie drobnej stavby - pre prípojky

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav


Ohlásenie reklamnej stavby

Žiadosť o  vydanie stavebného povolenia na reklamnú stavbu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu
Spoločný stavebný úrad

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby v kat. území Rajecké Teplice

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby v inom kat. území

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Prehlásenie stavebného dozora

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o kolaudáciu jednoduchej stavby

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o zmenu / zrušenie súpisného číslaŽiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Referát životného prostredia

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia


Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky "ISPA"

Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky mimo ISPA

Oddelenie technických služieb

Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia

Oddelenie sociálnej pomoci

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť o zmenu rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby

Lekársky nález

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej (mimoriadnej) dávky na pomoc občanovi 

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  

Žiadosť o dotáciu - prílohy

 

Zúčtovanie dotácieMatrika

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie


Súvisiace odkazy: Kultúra, Pracovné miesta, Mestský úrad, Školy a vzdelávanie, Krízové situácie, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Otázky a odpovede, Mestská polícia, Časopis mesta Rajecké Teplice, Všeobecne záväzné nariadenia, Kronika mesta, Životné prostredie,