Územné a stavebné konanie
                                        
Mesto Rajecké Teplice
TOPlist


Dátum pridania: 17.08.2012     Počet zobrazení: 7811     tlačiť   Tlač

Územné a stavebné konanie

Referát pre územný plán a stavebný poriadok

           vystavba@rajecke-teplice.sk
           vystavba1@rajecke-teplice.sk

           tel.:    041 509 90 65    
           tel.:    041 509 90 63          
     
           Mestský úrad,1.poschodie,č.dv.: 59 a 71

Tlačivá

 
    Územné konanie
    Stavebné konanie
    Kolaudačné rozhodnutie
    Zmena termínu dokončenia stavby
    Zmena stavby pred dokončením
    Povolenie zmeny užívania stavby
    Odstránenie stavby
    Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

           Územné konanie
Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

    Návrh na vydanie územného rozhodnutia
    List vlastníctva
    Kópia katastrálnej mapy
    Zoznam známych účastníkov územného konania
    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
    Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
    Dokumentácia pre územné rozhodnutie


Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského úradu

  Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

    Žiadosť o stavebné povolenie
    Rozhodnutie o umiestnení stavby
    Zoznam známych účastníkov stavebného konania
    List vlastníctva
    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
    Kópia katastrálnej mapy
    Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
    Projektová dokumentácia    Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady

    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
    Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
    Stavebné povolenie
    Dokumentácia stavby
    Doklad o vytýčení stavby
    Geometrický plán
    Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
    Zoznam známych účastníkov stavebného konania
    Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
    Ďalšie predpísané doklady


Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského úradu   Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

    Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
    Stavebné povolenie


Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského úradu


      Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady

    Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
    Stavebné povolenie
    List vlastníctva
    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
    Kópia katastrálnej mapy
    Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
    Projektová dokumentácia


Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského úradu


  Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

    Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby
    Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie
    List vlastníctva
    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
    Kópia katastrálnej mapy
    Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
    Projektová dokumentácia


Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského úradu


Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

    Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
    Kópia katastrálnej mapy
    Projektová dokumentácia + popis
    Osvedčenie na predmetné práce
    Fotodokumentácia stavby
    List vlastníctva
    Záväzné stanovisko mesta, obce


Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Mestského  úraduSúvisiace odkazy: Matrika, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Predaj a prenájom majetku mesta, Stavebný poriadok, Pokladňa MsÚ, Osvedčovanie listín a podpisov, Sťažnosti,