Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice
                                        
Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: 12.06.2012     Počet zobrazení: 12683     tlačiť   Tlač

Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Zmena a doplnok č. 10

 Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice - pre občanov, fyzické a právnické osoby

Textová časť - zadanie

Grafická časť:

1. Výkres širších vzťahov

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

4.A Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo

4.B Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie

5. Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

6. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Zmena a doplnok č. 9

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 9 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice - pre orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby podľa rozdeľovníka

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 9 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice - pre občanov, fyzické a právnické osoby

Textová časť - zadanie

Grafická časť:

1. Výkres širších vzťahov

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

4.A Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo

4.B Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie

5. Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

6. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Zmena a doplnok č. 8

Textová časť

Grafická časť:

1. Výkres širších vzťahov

2. Komplexný urbanistický návrh s priemetom ochrany prírody a tvorby krajiny

3. Návrh dopravy

4A. Návrh technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo

4B. Návrh technickej infraštruktúry - energetika, telekomunikácie

5. Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

6. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Zmena a doplnok č. 7

Textová časť:

Zmena a doplnok č. 7

Grafická časť:

1 Širšie vzťahy

1n Výkres širších vzťahov

2 Komplexný urbanistický návrh

2n Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3 Návrh dopravy

3n Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

4A Návrh technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo

4An Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hosporádrstvo

4B Návrh technickej infraštruktúry - energetika, telekomunikácie

4Bn Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie

5 Výkres PPF a LPF s vyhodnotením záberov

5n Výkres budúceho možného použitia poľnohosp. pôdy na stavebné a iné zámery

6 Návrh regulatívov a verejnoprospešných stavieb

6n Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice - Doplnok ÚPN SÚ Rajecké Teplice - Lány - Lúčky

Textová časť:

Doplnok ÚPN SÚ RT - Lány - Lúčky 

Územný plán sídelného útvaru Rajecké Teplice

Textová časť:

- I. časť

- II. časť

- III. časť

 

 


Súvisiace odkazy: Geografia, Demografia, História, Súčasnosť, Historické osobnosti, Partnerské mestá, Symboly mesta, Akčný plán mesta, Základné informácie,