Mesto Rajecké Teplice
Úvod
O meste....
Samospráva mesta....
Komisie pri MsZ....
Mestské zastupiteľstvo....
Transparentné mesto, úrad....
Povinné zverejňovanie....
Voľby
Úrady a inštitúcie....
Rímskokatolícka farnosť, sv.omše
Dôležité telefónne čísla
Spravodajstvo
Euroregión Beskydy
Užitočné linky
Fotogaléria....
Mapa webu
Meteovýstrahy....
ZOART
MAS Rajecká dolina
Cestovné poriadky
OOCR Rajecká dolina
Europe for Citizens
TOPlist


Dátum pridania: ..     Počet zobrazení:     tlačiť   Tlač

Zoznam VZN

Rok 2017
1/2017 VZN o určovaní názvov ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice

Rok 2016
1/2016 VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 10 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice
2/2016 VZN o poskytovaní jednorázových dávok sociálnej pomoci
3/2016 Aktuálne znenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice
4/2016 VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
60/2009/2016 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ
61/2009/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice
64/2010/2016 VZN č.64/2010 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v meste Rajecké Teplice (Aktuálne znenie)

Rok 2015
1/2015 VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rajecké Teplice
2/2015 VZN č. 2/2015 o miestnych daniach od roku 2016
3/2015 VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice

Rok 2014
1/2014 VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
2/2014 VZN - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk
3/2014 VZN - Trhový poriadok
4/2014 VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

Rok 2013
1/2013 VZN o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2/2013 VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Rajecké Teplice
3/2013 VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
4/2013 VZN - Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
5/2013 VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2014

Rok 2012
71/2012 VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Meste Rajecké Teplice
72/2012 VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2013
73/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice

Rok 2011
66/2011 VZN o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice
68/2011 VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
69/2011 VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
69_1/2011 VZN č. 69/2011 - dodatok č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
70_2/2011 VZN č. 70/2011 - dodatok č.2
701/2011 Doplnok č.1 k VZN č. 70/2011 Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach

Rok 2010
62/2010 VZN o Zásady hospodárenia s majetkom
63/2010 VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistovanie ovzdušia malými zdrojmi
64/2010 VZN o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v meste Rajecké Teplice
64-2/2010 VZN - prevádzkový poriadok cintorínov v meste
65/2010 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnutelnosti na území mesta

Rok 2009
56/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
57/2009 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnutelnosti na území mesta Rajecké Teplice
58/2009 VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
59/2009 - zrušené 14.6.2012 uznesením č.30/2012 - VZN o sociálnych službách poskytovaných Mestom Rajecké Teplice
60/2009 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
60_1/2009 Dodatok č.1 k VZN 60/2009
60_4/2009 Zmena č. 4 k VZN 60/2009
61/2009 VZN o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
61_8/2009 VZN č. 61/2009, Zmena č. 8

Rok 2008
46/2008 VZN KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODROBNOSTI O UDRŽIAVANÍ VŠEOBECNEJ ČISTOTY A OCHRANE ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA RAJECKÉ TEPLICE
48/2008 VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice
49 /2008 VZN o Štatúte mesta Rajecké Teplice
50/2008 VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v Meste Rajecké Teplice v miestach, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
51/2008 -zrušené, platí VZN 70/2011-Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach
52/2008 VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch znečistovania ovzdušia

Rok 2007
45/2007 VZN požiarny poriadok mesta
47/2007 VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2006
40/2006 - zrušené 14.6.2012 uznesením č.44/2012 - VZN o verejnom poriadku na území mesta
44/2006 VZN o správe a prevádzke cintorínov, Domov smútku Mesta Rajecké Teplice

Rok 2005
38/2005 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu

Rok 2004
30/2004 VZN o vývoze a nakladaní s odpadom,komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom -dodatok č.1
32/2004 VZN o dani z nehnuteľnosti
33/2004 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby na území mesta Rajecké Teplice.
34/2004 VZN o zriaďovaní školských obvodov na území Mesta Rajecké Teplice
35/2004 VZN o záväzných častiach doplnku územného plánu mesta Rajecké Teplice – L á n y , L ú č k y
36/2004 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
37/2004 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Rok 2003
31/2003 VZN o niektorých podmienkach držania psov.

Rok 1999
27/1999 VZN Sadzby daní z nehnuteľností pre rok 2000

Rok 1998
23/1998 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh trhovisko na Kuneradskej ceste v Rajeckých Tepliciac
25/1998 VZN o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice

Rok 1996
17/1996 VZN o predaji bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v Rajeckých Tepliciach
18/1996 VZN o poplatkoch za úkony, vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach

Rok 1995
13/1995 VZN o predaji bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
14/1995 VZN o chove a držaní zvierat na území mesta

Rok 1994
10/1994 Štatút mesta Rajecké Teplice
11/1994 VZN o odchyte a likvidácii túlavých zvierat na území mesta
9/1994 VZN o zásadách pri prideľovaní mestských bytov na území mesta

Rok 1993
6/1993 VZN o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Rajecké Teplice
7/1993 VZN o prevádzke trhoviska na území mesta

Rok 1992
3/1992 VZn o verejnom poriadku na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie
5/1992 VZN o zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie
1/ VZN o miestnych poplatkoch na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie
2/ VZn o správe a prevádzke cintorínov, Domov smútku Mesta Rajecké Teplice