Úradná tabuľa

verejné vyhlášky

24.5.2017

Územné rozhodnutie Parkovisko ul. Pionierska II

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2017

Smatanský Radoslav - stavebné povolenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017

Územné rozhodnutie "Chodník kúpalisko - parkovisko"

Situácia "chodník kúpalisko - parkovisko"

Mapa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2017

Primátorka Mesta Rajecké Teplice vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, ul. Pionierska 95, Rajecké Teplice.

Viac informácií vo Výzve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2017 - 9.5.2017

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

"Parkovisko na ul. Pionierska II"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2017 - 9.5.2017

Mesto Rajecké Teplice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho

záujemcu o nájom nebytových priestorov č. 10 v budove Mestskej tržnice Rajecké Teplice.

Viac informácií vo Výzve

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2017 - 26.04.2017

V súvislosti s druhou aktualizáciou národného zoznamu navrhovaných území

európskeho významu zverejňujeme Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia

európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu

Pozvánka k prerokovaniu zámeru

Mapa lokality

Register parciel "E"

Register parciel "C"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2017

Rozhodnutie o vyhovení a určení ochranného pásma Letiska Žilina

Ochranné pásma Letiska Žilina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2017

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku č.22589

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho

pozemku č. 22587

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 - 11.04.2017

Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny povolenia 

využívať prírodné liečivé zdroje v meste Rajecké Teplice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2017

Obec Čičmany vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na najvýhodnejšie návrhy

na uzavretie kúpnej zmluvy vo veci prevodu majetku vo vlastníctve obce.

Viac informácií v Oznámení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

pre žiadateľa: Mesto Rajecké Teplice pre stavbu:

" Rajecké Teplice, chodník kúpalisko - parkovisko"

vrátane situačnej mapy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie

od ústneho pojednávania pre žiadateľa: Radoslav Smatanský pre stavbu: "Novostavba rodinného domu 1 b.j. + prípojky

inžinierskych sietí a vsakovacia jama"

Situácia umiestnenia stavby

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.2.2017

Vybavenie petície zo dňa 21.02.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.2.2017

Mesto Rajecké Teplice predkladá dokument, ktorý bol schválený

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach dňa 16.02.2017:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc,

iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.02.2017


Mesto Rajecké Teplice, Stavebný úrad vydalo dňa 13.02.2017 Kolaudačné rozhodnutie

pre stavbu: "Rozšírenie NNK pre IBV Pán, Janura, Ponechal"

Znenie kolaudačného rozhodnutia si môžete pozrieť tu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.01.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Chodník KOnská - Rajecké Teplice pozdĺž I/64 v k.ú. Konská

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2016

Verejná vyhláška - "Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia"

- rozsah hodnotenia

Príloha - Rozsah hodnotenia

-----------------------------------------------------------------------------------

27.12.2016

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení

stavby "Chodník Konská - Rajecké Teplice"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2016

Verejná vyhláška - "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu

obce Zbyňov" - rozhodnutie v zisťovacom konaní

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2016

Verejná vyhláška - "Zmena a Doplnok č. 10 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké

Teplice" - rozhodnutie v zisťovacom konaní

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2016

Rozhodnutie: Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu: "Prestavba a rekonštrukcia

rodinného domu 1 b. j. súpisné číslo 117" pre stavbníkov Ľuboš Knapec a Anna Knapcová

Mapa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016

Verejná vyhláška - Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

"Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí kolaudačného konania 

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

"Rozšírenie NNK pre IBV Pán, Janura, Ponechal"

---------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2016

Oznámenie - Oprava chyby v písomnom vyhotovení dodatočného 

stavebného povolenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2016

Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených 

do spoločného poľovného revíru "Brezie Stránske"

ktoré sa bude konať 23.12.2016 o 14,00 hod. na Obecnom úrade Stránske

--------------------------------------------------------------------------------------------

8.12.2016

Mesto Rajecké Teplice zverejňuje dokumenty, ktoré boli

schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 8.12.2016.

 

1. Zmena č. 9 príloha č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

2. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

4. Programový rozpočet na roky 2017 - 2019

5. Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2017 - 2019 príjmová časť

6. Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2017 - 2019 výdavková časť

7. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 66/2011 o poskytovaní dotácií 

pre organizácie poskytujúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice

8. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu

mesta Rajecké Teplice na roky 2017 - 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2016

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice

na 1. polrok 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.11.2016

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

- oznámenie o strategickom dokumente

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2016

Verejná vyhláška - rozhodnutie v zisťovacom konaní - "Spoločný program rozvoja 

Združenia obcí Rajecká dolina 

aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Súvisiace odkazy: Návštevník, Podnikateľ, Kontakty, Občan,
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk